ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช พีพี-เมทา และพีพี-ฟีโร

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่งเสริมให้เกษตรกร โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวภายใต้ข้อ ควรปฏิบัติเกษตรอินทรีย์และการเกษตรดีที่เหมาะสมตามนโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรที่มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันแนวทางดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิโครงการหลวงจึงก่อสร้างโรงชีวภัณฑ์ขึ้นเพื่อผลิตสาร ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากผลงานวิจัยให้กับเกษตรกรสมาชิกและจำหน่ายในราคาถูก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ลดปริมาณแมลงศัตรูพืชระหว่างการปลูกพืชผักและไม้ผล โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม ได้แก่

  • ชีวภัณฑ์ผง “พีพี-เมทา” ที่ผลิตจากเชื้อราสายพันธุ์ดี สามารถฆ่าแมลงศัตรูพืชได้สูงถึง 100% ในทุกระยะ ทุกวัยที่เข้าทำลายพืช ไม่มีสารเคมีตกค้างเกษตรกรจึงฉีดพ่นได้ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต
  • สารล่อผีเสื้อหนอนใยผัก “พีพี-ฟีโร” เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกษตรกรใช้ได้ง่าย ไม่ต้องเสียค่าแรงและเสียเวลาฉีดพ่น แต่ต้องใช้ร่วมกับกับดักกาวเหนียวรูปบ้านด้วยการนำไปแขวนในบริเวณแปลงปลูกพืช โดยหลังติดตั้งนาน 14 วัน พบผีเสื้อหนอนใยผักติดกับดักสูงสุดถึง 300 ตัว
 

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ

 

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ จะถูกคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามข้อแนะนำสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ คือ “เลือกใช้สินค้าที่ผลิตใหม่ เก็บไว้ในที่เย็นหรือที่ร่ม อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด” เพื่อคุณภาพของผลผลิตและความปลอดภัย

 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
ดร.สุมาลี เม่นสิน

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง