ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช พีพี-เมทา และพีพี-ฟีโร

งานวิจัย  25 กุมภาพันธ์ 2562 อ่าน: 1,199 ครั้ง

เขียน / เรียบเรียงเรื่อง: ดร.สุมาลี เม่นสิน

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่งเสริมให้เกษตรกร โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวภายใต้ข้อ ควรปฏิบัติเกษตรอินทรีย์และการเกษตรดีที่เหมาะสมตามนโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรที่มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันแนวทางดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิโครงการหลวงจึงก่อสร้างโรงชีวภัณฑ์ขึ้นเพื่อผลิตสาร ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากผลงานวิจัยให้กับเกษตรกรสมาชิกและจำหน่ายในราคาถูก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ลดปริมาณแมลงศัตรูพืชระหว่างการปลูกพืชผักและไม้ผล โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม ได้แก่

  • ชีวภัณฑ์ผง “พีพี-เมทา” ที่ผลิตจากเชื้อราสายพันธุ์ดี สามารถฆ่าแมลงศัตรูพืชได้สูงถึง 100% ในทุกระยะ ทุกวัยที่เข้าทำลายพืช ไม่มีสารเคมีตกค้างเกษตรกรจึงฉีดพ่นได้ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต
  • สารล่อผีเสื้อหนอนใยผัก “พีพี-ฟีโร” เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกษตรกรใช้ได้ง่าย ไม่ต้องเสียค่าแรงและเสียเวลาฉีดพ่น แต่ต้องใช้ร่วมกับกับดักกาวเหนียวรูปบ้านด้วยการนำไปแขวนในบริเวณแปลงปลูกพืช โดยหลังติดตั้งนาน 14 วัน พบผีเสื้อหนอนใยผักติดกับดักสูงสุดถึง 300 ตัว
 

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ

 

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ จะถูกคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามข้อแนะนำสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ คือ “เลือกใช้สินค้าที่ผลิตใหม่ เก็บไว้ในที่เย็นหรือที่ร่ม อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด” เพื่อคุณภาพของผลผลิตและความปลอดภัย


Share this:

ทั่วถึงและเท่าเทียม Leaving No one in Highlands Behind
งานวิจัย  การลดความเหลื่อมล้ำเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาในระดับสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนลำดับที่ 10

เห็ดป่า.....หาได้ทุกปี..ไม่มีลด?
งานวิจัย  หากเราเพาะกล้าไม้และเติมเชื้อเห็ดแล้วนำไปปลูกทุกปี เมื่อเห็ดเริ่มมีเห็ดออกครั้งแรกแล้วเราจะสามารถเก็บเห็ดได้ต่อเนื่องทุกปี

ลดไร่หมุนเวียน ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า
งานพัฒนาพื้นที่สูง  วิถีของเกษตรกรบ้านห้วยน้ำใส มีพื้นที่สำหรับหมุนเวียนในการทำเกษตรไม่น้อยกว่า 3-4 แปลงต่อครัวเรือน

ชีวิตสังคมผึ้งบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่า
งานวิจัย  ผึ้งมีความสำคัญ ในระบบนิเวศทางธรรมชาติเพราะ ผึ้ง เป็นตัวแพร่กระจายเกสรพืช ช่วยทำให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชในป่าและในการเกษตร

การผลิตหัวพันธุ์กระเทียมโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี
งานวิจัย  กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย โดยปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมกับการปลูกกระเทียม

การปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง
งานวิจัย  ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช โดยทั่วไปดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น มะเขาควาย
งานวิจัย  มะเขาควาย ถือเป็นโอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากฐานชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งปัจจุบันนอกจากชุมชนจะนำมารับประทานสด

การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
งานวิจัย  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้หลัก เช่น การปลูกข้าว และเลี้ยงโค กระบือ

พันธุ์กระเทียมไทย
งานวิจัย  กระเทียม (Garlic) เป็นพืชสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย

ดูทั้งหมด