เกษตรกรควรจดบันทึกอะไรบ้าง?

เกษตรกรควรจดบันทึกอะไรบ้าง?

 

 

        การตรวจรับรองแปลง สิ่งสำคัญที่ผู้ตรวจรับรองต้องร้องขอจากเกษตรกร คือ “บันทึกการใช้ปัจจัยการผลิต” (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ชีวภัณฑ์ ฯลฯ) สิ่งที่เกษตรกรต้องจดบันทึก ได้แก่

  1. ใช้ปัจจัยการผลิตอะไร?
  2. แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตที่ใช้?
  3. ใช้ไปจำนวนหรือปริมาณเท่าไหร่?
  4. ใช้เมื่อไหร่?
  5. ใช้ในแปลงไหน? (กรณีที่เกษตรกรมีหลายแปลงทั้งที่เป็นอินทรีย์และทั่วไป)
  6. ใครเป็นคนใช้ปัจจัยการผลิตนั้น?

        กรณีที่เกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตจากภายนอก ควรเก็บหลักฐานจำพวกใบเสร็จ/ใบส่งของไว้ด้วย เพราะสามารถบ่งชี้ถึงแหล่งที่มา และช่วยทุนแรงในการบันทึกได้ นอกจากนี้ปัจจัยการผลิตบางชนิดสามารถใช้ในการปลูกพืชได้หลายรุ่น เช่น ปุ๋ยคอก ชีวภัณฑ์ เป็นต้น

        จากนั้นก็ลองออกแบบ “แบบฟอร์มสำหรับจดบันทึก” อย่างง่ายๆ ได้ตามรูปที่แนบมานี้ ลองนำไปปรับใช้กันดู...ไม่สงวนลิขสิทธิ์

 

 
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
ดร.เพชรดา อยู่สุข นักวิจัย

ข้อมูลนี้เป็นที่น่าพึงพอใจหรือเป็นประโยชน์สำหรับท่านหรือไม่
 

บทความวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม