ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 9,189 รายการ
13454
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักาาทำความสะอาดนอกเวลาทำการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13453
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องดื่ม สำหรับงานเลี้ยงภายในอุทยานหลงราชพฤกษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13452
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับร้านจำหน่ายกาแฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13451
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับร้านจำหน่ายกาแฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13450
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13449
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกางเกงวอร์ม จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13448
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13447
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13446
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีม จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13445
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีม จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13444
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่อมบรรจุขวด จำนวน 3,000 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13442
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวินซ์ แบบเชือกพร้อมชุดฐานติดตั้งวินซ์ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13441
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13440
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13443
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานหารายได้ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 18 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 21 กันยายน 2563
รายละเอียด
13439
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 18 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13437
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนยะทิ้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13436
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้วยไม้ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13435
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโดมกุหลาบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13438
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคานิทรรศการสวนองค์กรหน่วยงานภาคี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13434
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบปิดกระบะ จำนวน 10 ผืน และหลังคาไฟเบอร์กลาสรถกระบะ จำนวน 9 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13433
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ประกาศ: 16 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13432
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13431
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ: 15 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 17 กันยายน 2563
รายละเอียด
13429
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทอผ้าสำหรับชุดพราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13428
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิจัยและพัฒนาเครื่องเตรียมเส้นใยเฮมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13426
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 15 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 21 กันยายน 2563
รายละเอียด
13425
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาขน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการใช้ประโยน์จากโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13430
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ปริมาณ THC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
13424
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based Learning (BBL)

ประกาศ: 14 กันยายน 2563 | สิ้นสุด: 23 กันยายน 2563
รายละเอียด

ทั้งหมด 9,189 รายการ
Share this: