ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

ทั้งหมด 8,633 รายการ
12891
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ (บ้านป่าเกี๊ยะใหม่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12890
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 24 พื้นที่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12889
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12888
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12887
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12886
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12885
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 18 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12884
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดภูมิทัศน์สวนประเทศเกาหลีใต้ (โกยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 18 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12883
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนและผิวจราจรลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
12882
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (เม.ย.63-ก.ย.63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
12880
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (เม.ย.63-ก.ย.63)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
12881
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง .ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลานราษฎรรักบาทและระบบแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
12879
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 17 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 17 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12877
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12876
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ (เมล็ดพันธุ์รับรองเฮมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12875
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12872
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและกันสาดอาคารสำนักงาน (อาคาร 2,อาคาร 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
12871
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รถยนต์ 4 รายการ จำนวน 24 คัน

ประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 12 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12874
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรรณไม้ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 12 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12868
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12873
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการย่อยที่ 5 การคัดเลือกพันธุ์พืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 11 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12863
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
12870
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 7 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12862
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 4

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 2 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12867
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 2 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 7 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12866
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 3 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 7 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12865
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 7 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12861
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการงานหารายได้ ตำแหน่ง พนักงานชงกาแฟ (Barista) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
12864
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน-กันยายน 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 7 มีนาคม 2563
รายละเอียด
12869
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนเมษายน-กันยายน 2563)

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 | สิ้นสุด: 7 มีนาคม 2563
รายละเอียด

ทั้งหมด 8,633 รายการ