ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 10,166 รายการ
14446
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์การทำโรงเรือน กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ประกาศ: 14 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14445
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำทะเบียนข้อมูลรายแปลงของเกษตรกรและจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14444
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมสวนธนาคารกรุงไทย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14443
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายกาแฟ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14442
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเมล็ดกาแฟ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14441
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกาแฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14440
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14438
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)

ประกาศ: 12 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14437
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14436
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าและไม้ผล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14439
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 12 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14435
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 12 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
14434
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าโดยสารชมสวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 108 ลูก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 11 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 14 มกราคม 2565
รายละเอียด
14433
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตคูปองเพื่อใช้ในโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14432
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ: 7 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 19 มกราคม 2565
รายละเอียด
14431
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 6 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 6 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14430
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ ปรึกษาโครงการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 6 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 6 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14429
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 6 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 6 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14428
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14427
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์สถาบัน โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรแบบเชิงรุก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
14426
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาช) เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานคลัง สำนักอำนวยการ

ประกาศ: 5 มกราคม 2565 | สิ้นสุด: 31 มกราคม 2565
รายละเอียด
14425
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 30 มกราคม 2565
รายละเอียด
14424
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 28 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 11 มกราคม 2565
รายละเอียด
14423
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 28 มกราคม 2565
รายละเอียด
14422
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเช้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 27 มกราคม 2565
รายละเอียด
14421
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและติดตั้งป้ายไม้โลโก้โรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 27 มกราคม 2565
รายละเอียด
14420
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 27 มกราคม 2565
รายละเอียด
14419
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาระบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ รูปแบบ NB-loT / และ 3G/ 4Gโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 27 มกราคม 2565
รายละเอียด
14418
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) จำนวน 5,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 24 มกราคม 2565
รายละเอียด
14417
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบโรงเรือนเกษตรแม่นยำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 ธันวาคม 2564 | สิ้นสุด: 27 มกราคม 2565
รายละเอียด

ทั้งหมด 10,166 รายการ
Share this: