ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 10,519 รายการ
14801
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่าย ปี 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14800
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียร์ (ACT -IFOAM Accredited) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14799
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14798
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14797
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 1 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14796
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 1 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14795
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคลิลิค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14794
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องอิ่วฝ้ายและเครื่องปั่นเส้นด้ายฝ้ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14793
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14792
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ด้านอารักขาพืช จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14791
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14790
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรรณไม้ดอก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14789
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าสำหรับประกอบเครื่องดื่มเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14788
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์แสงสว่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14787
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 2 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14786
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเข้าและส่วนหน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพแลพความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 23 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14785
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 21 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14784
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพรรณไม้ในการรวบรวมและจัดแสดง จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14783
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมพื้นที่ทดสอบและสาธิตการปลูกไม้ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14782
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 21 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14781
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 28 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
14780
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
14779
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
14778
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปลูก จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 20 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14777
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 13 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14776
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและติดตั้งเฟอรืนิเจอร์ห้องปีะชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14775
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งชุดผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14774
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมและขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ: 15 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
14773
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเช้าของโรงแรมราชพฤกษ์เพลซ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
14772
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด

ทั้งหมด 10,519 รายการ
Share this: