ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 9,322 รายการ
13591
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่บริเวณอาคารนิทรรศการ 1และ 2(อุทยานหลวงราชพฤกษ์)

ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13590
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ค่าตรวจติดตามรักษาระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการและการวิเคราะห์อันตรายและจัดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (มาตรฐาน GMP และHACCP CODEX)

ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13589
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13587
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการวิจัยละพัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้และพันธุ์สังเคราะห์

ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13588
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13586
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างผลิตเสื้อยืดสำหรับกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย จำนวน 92 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13585
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13584
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวและวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13583
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวและวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13582
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับร้านจำหน่ยสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13581
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเทศกาลชมสวน ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13580
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาคี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13579
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออาหารสัตว์ และยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13578
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13577
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เสริมความปลอดภัยรถไฟฟ้าชมวิว (เทปสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13576
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อตู้เชื่อมเหล็ก (ครุภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13575
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13574
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อต้นกล้าไม้ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13573
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าซ่อมครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13571
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือในการดูแลรักษาสวน จำนวน 104 รายการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13570
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างใน ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13569
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13568
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่บิเวณเรือนไม้เมืองหนาวและพืชไร้ดิน อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13567
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลางโครงการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์เป้นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นปิดแผลจากเส้นใยเฮมพ์

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13565
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสกรีนกระเป๋าผ้าโลโก้งานเทศกาลชมสวน ประจำปี 2563 จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับร้านจำหน่ายกาแฟ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13572
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเพดานอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13564
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ชมสวนฤดูหนาว (โครงการหลวง) จำนวน 75 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13563
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2563
รายละเอียด
13562
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อไม้ดอกเมืองหนาว จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2563 | สิ้นสุด: 4 ธันวาคม 2563
รายละเอียด

ทั้งหมด 9,322 รายการ
Share this: