ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 8,916 รายการ
13178
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 28 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 28 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13179
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

ประกาศ: 28 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 1 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13176
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์หาเชื้อโรคร้ายแรงและโลหะหนักในผลผลิตและน้ำที่ใช้ในโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13175
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13173
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) จ้างออกแบบอาคารจัดแสดงพรรณพืชทะเลทราย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13172
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดในการจ้างออกแบบ (Terms of Reference TOR) โครงการจ้างออกแบบภูมิทัศน์ทางเดินลอยฟ้าและอาคารจัดแสดงกุหลาบราชินีไม้ดอก ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13171
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างออกแบบภูมิทัศน์และอาคารโลกแมลงส่วนมีชีวิตและไม่มีชีวิต อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13170
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR)จ้างออกแบบภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื้นที่จัดแสดงพื้นที่สวนนานาชาติ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13169
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างออกแบบภูมิทัศน์ทางเดินลอยฟ้าและอาคารจัดแสดงกุหลาบราชินีไม้ดอก อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13168
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างออกแบบภูมิทัศน์และอาคารจัดแสดงพรรณพืชทะเลทราย อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13167
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานจ้างออกแบบภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมพื้นที่จัดแสดงพื้นที่สวนนานาชาติ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13166
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR)จ้างออกแบบภูมิทัศน์และอาคารโลกแมลงส่วนมีชีวิตและไม่มีชีวิต ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13165
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ สูบน้ำ ระบบประปาภายในสถาบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 3 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13177
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการและสื่อเผยแพร่ความรู้แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13164
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ 2 รายการ จำนวน 17 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13174
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13163
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13162
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ปลายบาน ความหนา 8.5 ความยาวท่อนละ 4 เมตร จำนวน 972 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13161
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องต์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13160
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ (บ้านห้วยฮะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13159
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 9 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13158
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงาน (Terms of Reference TOR) โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะที่สอง

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13157
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะที่สอง

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13156
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference TOR) โครงการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13155
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื่้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13154
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคืการมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ผล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13153
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference TOR) โครงการจัดทำสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมิเดียผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์

ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13152
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 27 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13151
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 22 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13150
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อประปา 2 นิ้ว ปลายบาน จำนวน 1,555 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 22 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียด

ทั้งหมด 8,916 รายการ
Share this: