ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 8,916 รายการ
13149
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 22 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 9 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13148
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื่้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4

ประกาศ: 22 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13147
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพร ชาดอกไม้ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 21 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13146
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานประมวลผลขั้นสูง (GIS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13145
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ระดับ 3 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 21 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 9 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13144
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศบนพื้นที่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13143
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปลูก จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13142
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ปลายบาน ความหนา 8.5 ความยาวท่อนละ 4 เมตร จำนวน 1,388 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13141
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องเก็บวัสดุและอุปการณ์สำหรับงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 21 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13140
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณห้องปฏืบัตืการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 29 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13138
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ บริเวณห้องผฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13137
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13136
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13133
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปรรูปสร้างมูลค่าแก่กระเทียมอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13132
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13139
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ปลายบาน ความหนา 8.5 ความยาวท่อนละ 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13131
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13130
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13129
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13128
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13127
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13126
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญทางเภสัชวิทยาของกระเทียม จำนวน 9 ตัวอย่าง (พันธุ์) ทดสอบ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13125
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็ก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13124
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชึดเก็บข้อมูล (sensor) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13123
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ผล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13122
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13121
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในผลผลิตพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP จำนวน 20 ตังอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13120
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกปูบ่อสีดำ จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13119
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (โครงการฯบ่อเกลือ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13118
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานทำแอปพลิเคชัน AR รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด

ทั้งหมด 8,916 รายการ
Share this: