ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 8,916 รายการ
13117
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13116
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลพื้นฐานข้อมูลรายแปลงของเกษตรกรและจำทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13114
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ สูบน้ำ ระบบประปาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13135
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 21 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13113
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13134
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13112
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดโครงการ (Terms of Reference: TOR) โครงการโครงการพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพร ชาดอกไม้ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ: 19 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 21 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13111
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ สูบน้ำ ระบบประปา ภายในสถาบัน

ประกาศ: 18 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 18 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13110
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงระบบประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร 2,อาคาร 3,อาคาร 4

ประกาศ: 18 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 18 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13109
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุสินค้าาเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน

ประกาศ: 18 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 18 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13108
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่รถยนต์ 4 รายการ จำนวน 24 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13107
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนและลานจอดรถภายในบริเวณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13106
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ผล 3 ชนิด (ต้นพีช,อาโวกาโด,สาลี่) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯป่าแป๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13105
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพลาสติกปูบ่อสีดำ LDPE 300 ไมครอน ความหนา 0.3 มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13104
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเอกประสงค์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13103
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13101
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สูง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 13 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13099
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (โครงการฯสะเนียน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13098
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (โครงการฯพบพระ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13097
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ (โครงการหลวงแม่สอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13100
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการคุณลักษณะเฉพาะซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ทางด้านภูมิสารสนเทศ (ArcGIS) โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับมาตรฐาน จำนวน 1 ลิขสิทธิ์

ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13096
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทำฝายและท่อ PVC สนับสนุนระบบกระจายน้ำบ้านแม่ปูนน้อยกระเหรี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13095
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13094
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13090
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13089
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 15,000 ชิ้น เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ให้กับบุคลากรในสถาบันและเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13087
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
13085
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2563
รายละเอียด
13092
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 21 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด
13093
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดเช่ารถยนต์ 2 รายการ จำนวน 17 คัน

ประกาศ: 8 พฤษภาคม 2563 | สิ้นสุด: 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียด

ทั้งหมด 8,916 รายการ
Share this: