92,438 ราย

จำนวนเกษตรกรที่ได้การพัฒนาฯ

(เดือนกันยายน 2565)

434,694,950 บาท

มูลค่ารวมการส่งมอบ

(เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

555 รายการ

องค์ความรู้บนพื้นที่สูง

(เดือนกันยายน 2565)

A=74 B=173 C=369

616 กลุ่มบ้านระดับการพัฒนา

(เดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565)

 
 

พืชส่งเสริม

 
 
พื้นที่ปฏิบัติงาน

การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2561
A B C D รวม
5 102 255 254 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2562
A B C D รวม
11 107 305 193 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2563
A B C D รวม
21 129 317 149 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2564
A B C D รวม
48 170 284 110 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2565
A B C D รวม
101 200 216 54 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2566
A B C D รวม
131 207 239 39 616

7 สิงหาคม 2565
อ่าน: 769 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2565
อ่าน: 2,758 ครั้ง

6 มิถุนายน 2565
อ่าน: 8,089 ครั้ง

 
ติดตามแผนงานสำคัญ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ปฏิทินกิจกรรม
คุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ร่วมมือร่วมใจ สวพส. ร่วมต้านภัย COVID-19 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม