โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การนับจด)

การประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (การนับจด) เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ