Innovation for Resilient Agriculture Agricultural International Conference

22 กันยายน 2565 อ่าน: 1,768 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีความยินดีเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
"Innovation for Resilient Agriculture" (The Internation Conference on Innovation for Resilent Agriculture)
ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
โดย สวพส. จะได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม Website IRA - Innovation for Resilient Agriculture - Agricultural International Conference

ดูข้อมูลเพิ่มเติม Website IRA - Innovation for Resilient Agriculture - Agricultural International Conference

Share this:

ดูทั้งหมด