พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

23 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 11,688 ครั้ง

พระราชประวัติ ในหลวงรัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชน เป็นเป้าหมายสูงสุด

ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ

 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ข้อมูลอ้างอิง:

กรมศิลปากร. (2559). ๗๐ สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา กวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ครั้งที่ 1.
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. (2555). 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ. กรุงเทพมหานคร. ISBN: 978-616-7732-00-8.
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (2562). พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562, จาก https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=723
ศาลยุติธรรม. พระราชประวัติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2561, จาก https://www.coj.go.th/day/pbr/pbr.html
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร. (2 ธันวาคม 2559‎). ใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ_บดินทรเทพยวรางกูร.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม. (2555). พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555.

Share this:

ดูทั้งหมด