การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

10 กันยายน 2561 อ่าน: 534 ครั้ง

การประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ   Download โครงการประชุมวิชาการ (PDF)

 

กำหนดการประชุมวิชาการ   Download กำหนดการประชุมวิชาการผลงานวิจัย (PDF)

เวลา กิจกรรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. ชมนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
พิธีเปิดการสัมมนา
09.15 – 09.25 น. กล่าวรายงาน :
โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะทำงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
09.25 - 09.35 น. กล่าวเปิดงาน :
โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
09.35 - 10.15 น. ปาฐกถา : เรื่อง "นโยบายด้านการบริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง"
โดย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 11.10 น. บรรยายพิเศษเรื่อง "นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์"
โดย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
11.15 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จำนวน 3 ห้องย่อย
ห้อง 1 ราชพฤกษ์ : อารักขาพืช ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตร
ห้อง 2 ชัยพฤกษ์ : ประมง ปศุสัตว์
ห้อง 3 กัลปพฤกษ์ : ไม้ดอกไม้ประดับ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จำนวน 3 ห้องย่อย
ห้อง 1 ราชพฤกษ์ : อารักขาพืช ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตร พืชเครื่องดื่ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ห้อง 2 ชัยพฤกษ์ : ไม้ผล การสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยเชิงพื้นที่
ห้อง 3 กัลปพฤกษ์ : วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ พืชผัก พืชไร่
หมายเหตุ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30-14.45 น.

Share this:

ดูทั้งหมด