คณะที่ปรึกษาพิเศษ

  รายชื่อ ตำแหน่ง
1) หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานที่ปรึกษาพิเศษ
2) ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ
4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา
5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา
 

อำนาจหน้าที่:

โดยให้ที่ปรึกษาพิเศษมีหน้าที่ตาม มาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

 

มาตรา 23 ให้คณะที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่คณะกรรมการและผู้อำนวยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา


Share this: