คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีการวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (9) (ช) และ (ซ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการ
(2) นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการ
(3) นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี กรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ
(5) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน
 2. สอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน และให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 4. เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
 5. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
 6. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน
 7. พิจารณาในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัย ของผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสถาบันเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 8. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
 9. พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 10. ให้คณะกรรมการสอบสอบ มีอำนาจในการเชิญเจ้าหน้าที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือมาเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


Share this: