คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง มีการวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 (9) (ช) และ (ซ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) - ว่าง - ประธานกรรมการ
(2) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ
(3) นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี กรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ
(5) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน
 2. สอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน และให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 4. เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
 5. สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
 6. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน
 7. พิจารณาในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัย ของผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสถาบันเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 8. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
 9. พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 10. ให้คณะกรรมการสอบสอบ มีอำนาจในการเชิญเจ้าหน้าที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือมาเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


Share this: