Images for Screen Background

ขอเชิญชวนบุคลากร สวพส. ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังสำหรับประชุมทางไกล ประชุมออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาด 16:9