ระบบ GIS Portal

ระบบติดตาม และรายงานข้อมูลการส่งเสริมพัฒนาของกลุ่มบ้านระดับพื้นที่ A B C D

Created: Dec 4, 2020 Updated: Dec 17, 2020

Description:

 • การติดตามระดับการพัฒนาพื้นที่ ระดับการพัฒนาตามปีงบประมาณ 2561-2565 การติดตามระดับการพัฒนาพื้นที่ปีปัจจุบัน
 • A หมายถึง ได้รับการพัฒนาครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • B หมายถึง ได้รับการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • C หมายถึง ได้รับการพัฒนา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม และ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • D หมายถึง ได้รับการพัฒนา 1 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เข้าสู่ระบบ

ระบบติดตาม และรายงานข้อมูลสภาวะปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงจากการทำงานของ สวพส. และชุมชน

Created: Dec 4, 2020 Updated: Dec 28, 2020

Description:

 • ภาพรวมการส่งเสริม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
 • ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่การบุกรุกพื้นที่ ดินเสื่อมโทม การชะล้างพังทลายของดิน โลหะหนักปนเปื้อนในดิน ปัญหาคุรภาพแหล่งน้ำ ข้อมุลที่ดินรายแปลง ร่างแผนการใช้ที่ดิน
 • ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน หน่วยงานร่วมบูรณาการ ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืออยู่นอกเขตป่าตามกฎหมาย
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้า แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโรงรวบรวมผลผลิต โรงคัดบรรจุ
 • ด้านสังคม ได้แก่ กลุ่มเยาวชน สถาบันเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร แผนชุมชน
 • ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ พืชเครื่องดื่ม ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก เห็ด ผักอื่นๆ ปศุสัตว์ พืชอาหารปลอดภัย พืชผักอินทรีย์ หัตถกรรมและ ตลาด

เข้าสู่ระบบ

ระบบติดตาม และรายงานข้อมูลความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Created: Dec 5, 2020 Updated: Dec 17, 2020

Description:

 • ภาพรวมความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้า แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โรงเรือน โรงคัดบรรจุ โรงรวบรวมผลผลิต แหล่งน้ำขนาดเล็ก

เข้าสู่ระบบ

งานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นแบบ (ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์)

Created: Nov 5, 2020 Updated: Dec 30, 2020

Description:

 • ที่ตั้งสำนักงาน ที่ตั้งหมู่บ้าน โครงสร้างพื้นฐาน แปลงเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP
 • แผนชุมชน เส้นทางน้ำ ขอบเขตที่ดินรายแปลง ป่าชุมชน พื้นที่ป่าตามกฎหมาย ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตกลุ่มบ้าน

เข้าสู่ระบบ

งานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นแบบ (แม่จริม)

Created: Dec 5, 2020 Updated: Dec 30, 2020

Description:

 • ที่ตั้งสำนักงาน ที่ตั้งหมู่บ้าน โครงสร้างพื้นฐาน แปลงเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP
 • แผนชุมชน เส้นทางน้ำ ขอบเขตที่ดินรายแปลง ป่าชุมชน พื้นที่ป่าตามกฎหมาย ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตกลุ่มบ้าน

เข้าสู่ระบบ

การส่งเสริมพัฒนาของกลุ่มบ้านระดับพื้นที่ A B C D สำหรับเจ้าหน้าที่

Created: Dec 5, 2020 Updated: Dec 28, 2020

Description:

 • ตำแหน่งกลุ่มบ้านระดัยพื้นที่ A B C D ขอบเขตพื้นที่โครงการ ตารางกลุ่มน้ำระดับพื้นที่ A B C D
 • A หมายถึง ได้รับการพัฒนาครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • B หมายถึง ได้รับการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • C หมายถึง ได้รับการพัฒนา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม และ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • D หมายถึง ได้รับการพัฒนา 1 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เข้าสู่ระบบ