ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 17 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม คร้่งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 17 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมสรุปบทเรียน และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร คร้้งที่ 2 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 16 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่งานหัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่้สูงแบบโครงการหลวงในงานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ และของดีอำเภอพร้าว ประจำปี 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 14 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ครั้งที่ 1 ณ บ้านปางสา หมู่ที่ 17 ครั้งที่ 2 ณ บ้านจะดะ หมู่ที่ 17 ครั้งที่ 3 ณ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 ครั้งที่ 4 ณ บ้านห้วยนาโม หมู่ที่ 12 ต
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 13 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 13 พฤศจิกายน 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำจัดโรคและแมลงผักในโรงเรือนและผักนอกโรงเรือน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 13 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ณ บ้านโพธนาราม หมู่ที่ 8 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 13 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมสรุปบทเรียน และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร คร้้งที่ 1 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 13 พฤศจิกายน 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกและการดูแลแตงหอมตาข่าย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 12 พฤศจิกายน 2563

จัดฝึกอบรมเรื่อง การปลูกและจัดการแปลงไม้ผล ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 11 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมการจัดเวทีสร้างสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเรื่อง การสำรวจข้อมูล และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่้ดินในการส่งเสริมอาชีพ ครั้งที่ 2 ณ บ้านป่าไร่ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 11 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมเรื่อง การทบทวนความเข้าใจหลักเกณฑ์และการประเมินผลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 11 พฤศจิกายน 2563

จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเรื่องมาตรฐานการผลิตพืช ในระบบอินทรีย์ ณ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด,ภูเมียง, ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 11 พฤศจิกายน 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 10 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมการจัดเวทีสร้างสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเรื่อง การสำรวจข้อมูล และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่้ดินในการส่งเสริมอาชีพ ครั้งที่ 1 ณ บ้านขุนกุน หมุ่ที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 10 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติคนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในโลหิตของเกษตรกร ณ ห้องประชุมหมู่บ้านบ้านปางช้าง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 10 พฤศจิกายน 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS Poral และหลักสูตรการจัดเก็บข้อมูล Survey 123 for ArcGIS ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 10 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ เรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่น และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 10 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง เรื่อง การผลิตคะน้าฮ่องกงภายใต้ระบบ GAP ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 6 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมทบทวนและจัดทำแผนที่การใช้ประโชยน์ที่ดินรายแปลงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครบงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 1 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยฮะ,บ้านแม่ยะน้อย ต
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 6 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเขตอำเภอแม่ริม (หนองหอย, แม่สาใหม่ และทุ่งเรา) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 6 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมเพื่อรับรองผลการตรวจฟาร์มภายในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 5 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานงานวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 5 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเขตอำเภอแม่ริม
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 5 พฤศจิกายน 2563

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม เรื่อง การตัดเย็บเครื่องแต่งกายแบบปักมือสมัยใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 5 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปํญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 5 พฤศจิกายน 2563

จัดสัมมนาพืชผักและสมุนไพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 4 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 3 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศ
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 3 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564 ๊ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ