ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 28 มิถุนายน 2556

จัดฝึกรบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการบูร
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 26 มิถุนายน 2556

รณรงค์ปลูกป่าชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 26 มิถุนายน 2556

จัดฝึกอบรมเรื่องการปลูกและการดูแลรักษากาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืน
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 26 มิถุนายน 2556

การรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 26 มิถุนายน 2556

กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการผลิตกาแฟอราบิก้าและการจัดการสวนกาแฟ ในวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 26 มิถุนายน 2556

กำหนดจัดกิจกรรม การรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 24 มิถุนายน 2556

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่ายจากเปลือกกาแฟ ในการจัดงานโครงการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 24 มิถุนายน 2556

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ บ้านเลอตอ กำหนดจัดฝึกอบรม การปลูก การเพิ่มผลผลิต และการจัดการสวนไม้ผลไม้ยืนต้น ในวันที่ 24 มิ.ย. 2556 ณ บ้านห้วยน้ำเย็น
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 24 มิถุนายน 2556

กำหนดจัดกิจกรรม กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของชุมชน เรื่อง การรณรงค์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อหมู่บ้านสะอาด ในวันที่ 24 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2556

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ บ้านเลอตอ กำหนดจัดฝึกอบรม การปลูก การเพิ่มผลผลิตและการจัดการผลผลิตพืชตระกูลถั่ว ในวันที่ 23 มิ.ย. 2556 ณ บ้านห้วยน้ำเย็น
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2556

จัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบกระจายน้ำ
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2556

การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการสร้างเครือข่ายชุมชน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2556

กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินในที่สาธารณะชุมชน ในวันที่ 21 มิ.ย. 2556 ณ โครงการหขยายผลโครงการหลวงดอยปุย
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2556

กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การรณรงค์การใช้สารเคมีที่ถูกต้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในวันที่ 21 มิ.ย. 2556 ณ บ้านผาแดง
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2556

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ บ้านเลอตอ กำหนดจัดฝึกอบรม การปลูก การดูแลรักษา และการจัดการสวนกาแฟอราบิก้า ในวันที่ 21 มิ.ย. 2556 ณ บ้านห้วยขนุน
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2556

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ดหอมจากท่อนไม้เมเปิลหอม
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2556

รณรงค์ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2556

การจัดการแปลงนาข้าวขั้นบันไดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2556

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำบ่อก๊าซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2556

การสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีของชุมชนและการปลูกป่าในพื้นที่ข้าวไร่เดิมฯ
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2556

โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกและปลูกป่าชาวบ้าน ในวันที่ 19 มิ.ย. 2556 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2556

กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19 มิ.ย. 2556 ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2556

กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการปลูก การดูแลรักษษและการจัดการสวนกาแฟอราบิก้าในวันที่ 18 มิ.ย. 2556 ณ บ้านป่าโหล
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2556

กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง ในวันที่ 18 มิ.ย. 2556 ณ ศศช. บ้านสะจุก
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 15 มิถุนายน 2556

รณรงค์ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 14 มิถุนายน 2556

รณรงค์ปลุกป่าและหญ้าแฝก ในพื้นที่โตน
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 14 มิถุนายน 2556

รณรงค์ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 14 มิถุนายน 2556

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2556

การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในที่สาธารณะชุมชน
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2556

การฝึกอบรม เรื่องลายผ้าปักเอกลักษณ์ชนเผ่า
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,961 รายการ