ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 8,916 รายการ
3237
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 22 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3236
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตรเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือน จำนวน 38 รายการ สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 22 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3235
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวิเคราะห์ดิน เพื่อวางแผนปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง สำนักพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 22 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3234
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3230
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3231
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3232
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ

ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3229
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ สำนักพัฒนา

ประกาศ: 17 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3228
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการงานเลขานุการ

ประกาศ: 16 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2557
รายละเอียด
3227
ประกาศสถาบัน เลขที่ 2/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมดอยคำ และห้องประชุมเล็ก 3 ห้อง ณ สถาบันวจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ: 16 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 25 กันยายน 2557
รายละเอียด
3226
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ สำนักพัฒนา

ประกาศ: 16 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3225
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์ (การดูแลรักษาป่า) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านปางแดงใน)

ประกาศ: 16 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3224
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์ (การดูแลรักษาป่า) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านห้วยเป้า)

ประกาศ: 16 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3223
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์ (การดูแลรักษาป่า) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ

ประกาศ: 16 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3222
ประกาศสถาบัน เลขที่ 6/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอชมวิว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ: 15 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 25 กันยายน 2557
รายละเอียด
3221
ประกาศสถาบัน เลขที่ 5/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างประตูช้างค้ำ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ: 15 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 25 กันยายน 2557
รายละเอียด
3220
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงต่อเติมโรงผลิตน้ำดื่ม ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศ: 12 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 12 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3219
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงเรือนอบเปลือกและต้นเฮมพ์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประกาศ: 12 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 12 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3218
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างประตูช้างค้ำ

ประกาศ: 11 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3217
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ: 11 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2557
รายละเอียด
3216
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาสำรวจจับพิกัด จัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกป่าชาวบ้าน และนัดการรอดตายของต้นไม้ป่าชาวบ้าน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 9 พื้นที่ (สำนักพัฒนา)

ประกาศ: 11 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3215
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการผลิตสื่อสารคดีโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศ: 11 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3213
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อต้นไม้พร้อมจัดปลูก จำนวน 9 รายการ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 11 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3212
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุโรงเรือนปลูกผัก จำนวน 7 รายการ สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 10 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 10 กันยายน 2557
รายละเอียด
3211
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานจ้างออกแบบและจัดทำสมุดบันทึกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนา

ประกาศ: 10 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 10 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3210
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาเรือนร่มไม้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ: 9 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3209
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ: 9 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3208
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินการ งานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ครั้งที่ 2 จำนวน 9 รายการ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 9 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3207
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาบริการติดตั้ง ควบคุมงาน และรื้อถอนเครื่องเล่น พร้อมเครื่องเล่น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 9 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 9 ตุลาคม 2557
รายละเอียด
3206
ประกาศสถาบัน เลขที่ 4/2557 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนไม้ดอก ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ: 9 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 12 กันยายน 2557
รายละเอียด

ทั้งหมด 8,916 รายการ
Share this: