ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

ทั้งหมด 8,380 รายการ
1797
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ประกาศ: 7 กุมภาพันธ์ 2556 | สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด
1795
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2556 | สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด
1792
ประกาศ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง

ประกาศ: 5 กุมภาพันธ์ 2556 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด
1789
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556)

ประกาศ: 31 มกราคม 2556 | สิ้นสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด
1782
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2556)

ประกาศ: 28 มกราคม 2556 | สิ้นสุด: 4 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด
1779
ประกาศ ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ: 23 มกราคม 2556 | สิ้นสุด: 31 มกราคม 2556
รายละเอียด
1778
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ถึง 30 มกราคม 2556)

ประกาศ: 22 มกราคม 2556 | สิ้นสุด: 4 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด
1751
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ

ประกาศ: 10 มกราคม 2556 | สิ้นสุด: 23 มกราคม 2556
รายละเอียด
1739
ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศ: 26 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1736
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถึง 4 มกราคม 2555)

ประกาศ: 26 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 8 มกราคม 2556
รายละเอียด
1727
ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการปรับปรุงการอนุรักษ์ต้นน้ำในพื้นที่สูง

ประกาศ: 21 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 2 มกราคม 2556
รายละเอียด
1726
ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ

ประกาศ: 21 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 2 มกราคม 2556
รายละเอียด
1722
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์

ประกาศ: 18 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1721
ขอบเขตงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สวพส.(ฉบับปรับปรุง)

ประกาศ: 18 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1714
ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายวิชาการและสวน จำนวน 1 อัตรา (ถึง 14 ธ.ค. 55)

ประกาศ: 13 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1713
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการปรับปรุงการอนุรักษ์ต้นน้ำในพื้นที่สูง

ประกาศ: 11 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1709
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ: 11 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1707
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการโครงการจัดการองค์คามรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 1 อัตรา (ถึง 17 ธันวาคม 2555)

ประกาศ: 7 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 20 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1703
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ นักวิชาการฝ่ายวิชาการและสวน จำนวน 2 อัตรา (ถึง 20 ธันวาคม 2555)

ประกาศ: 6 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1701
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบให้บริการสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายภายในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 3 ธันวาคม 2555 | สิ้นสุด: 10 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1695
ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการสำนักวิจัย (ถึง 30 พ.ย. 55)

ประกาศ: 28 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 3 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1693
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนและเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5-2556 สอบราคาวัสดุทางการเกษตร จำนวน 1 รายการพร้อมขนส่งในพื้นที่จำนวน 9 พื้นที่ (ถึง 11 ธ.ค. 55)

ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 14 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1691
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 17 อัตรา (9 ธ.ค. 55)

ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1689
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ พร้อมขนส่ง จำนวน 9 พื้นที่ (ถึง 11 ธ.ค. 55)

ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1688
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการปรับปรุงการอนุรักษ์ต้นน้ำในพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวน 2 อัตรา (ถึง 4 ธ.ค. 55)

ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 7 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1686
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 7 ตำแหน่ง (ถึง 26 พ.ย.55)

ประกาศ: 22 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด
1684
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (ถึง 3 ธันวาคม 2555)

ประกาศ: 22 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 7 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1678
ประกาศ เรื่องยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ: 20 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด
1676
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ถึง 20 พ.ย. 2555)

ประกาศ: 20 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด
1671
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ (19 พ.ย. 55)

ประกาศ: 15 พฤศจิกายน 2555 | สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด

ทั้งหมด 8,380 รายการ