สวพส. ร่วมงาน Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัส

 

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้เปิดงาน “Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัส” ณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

     โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ และเสนอผลการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยมี ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ -ปางหินฝน ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของโครงการฯ

 

 

     ซึ่งนายดิเกาะบู สุริยะชัยพันธ์, นายดวงแก้ว ปินคำ และนายสุรโชค กูลสวัสดิ์มงคล ผู้นำเกษตรกร (Smart Farmer) ของโครงการฯ ได้นำเสนอการใช้ประโยชน์จากข้อมูล แผนชุมชน และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้ตรงตามภูมิสังคม เพื่อลดพื้นที่และปัญหาจากการปลูกข้าวโพด โดยพัฒนาปัจจัยขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องเหมาะสม

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลภายใต้สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า จนนำมาสู่การหยุดยั้งบุกรุกพื้นที่ป่า ควรเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่กันไป ดำเนินการจัดระเบียบที่ดิน – ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับระบบการผลิตของเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในที่ดินทำกิน ที่สำคัญลดการปลูกข้าวโพด สร้างป่า สร้างรายได้ โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนการทำงานอยู่ 6 เรื่องหลักๆ คือ 1) สิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ที่ดินทำกิน โดยการดำเนินการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา 19 2) การผลิตสินค้า การตลาด การลงทุน 3) อาชีพ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพักชำระหนี้ 4) การจัดการทรัพยากร 5) การพัฒนากลไก กลุ่ม องค์กรเครือข่าย และ 6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่จะตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม