การประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ

17 ตุลาคม 2558 อ่าน: 260 ครั้ง

 

การประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

เมื่อวันที่  18 -  21  สิงหาคม  2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ณ  ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นางสาวรุจิรา  ริมผดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้รองเลขาธิการ กศน.  และมอบโล่ห์ขอบคุณหน่วยงาน กศน.  กรม ระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน  28 แห่ง ดร. วีระกุล อรัณยะนาค   รองเลขาธิการ กศน.  ให้เกียรติ มอบรางวัลให้คุณครู ศศช. และครูนิเทศก์ที่มีผลการปฏิบัติงานดี  จำนวน 33 รางวัล และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม กศน. อำเภอ จำนวน 22 อำเภอ และนิทรรศการของสถาบัน จำนวน 30 บูธ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเน้นงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในรูปแบบของการนำองค์ความรู้โครงการหลวงมาขยายผลให้กับชุมชนต่างๆซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายกว่า 700 ชุมชนทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้ปฏิบัติงานประจำในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือที่รู้จักกันในนามว่า “ครู ศศช.” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    มีพื้นที่ดำเนินงานโดยคุณครูศศช. จำนวน 5 จังหวัด 22 อำเภอ 110  ศศช.

ดังนั้น โครงการจึงได้จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างครู ศศช. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ให้กว้างขวางต่อไป

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด