การประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ

 

การประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

เมื่อวันที่  18 -  21  สิงหาคม  2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ณ  ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นางสาวรุจิรา  ริมผดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้รองเลขาธิการ กศน.  และมอบโล่ห์ขอบคุณหน่วยงาน กศน.  กรม ระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน  28 แห่ง ดร. วีระกุล อรัณยะนาค   รองเลขาธิการ กศน.  ให้เกียรติ มอบรางวัลให้คุณครู ศศช. และครูนิเทศก์ที่มีผลการปฏิบัติงานดี  จำนวน 33 รางวัล และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม กศน. อำเภอ จำนวน 22 อำเภอ และนิทรรศการของสถาบัน จำนวน 30 บูธ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเน้นงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในรูปแบบของการนำองค์ความรู้โครงการหลวงมาขยายผลให้กับชุมชนต่างๆซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายกว่า 700 ชุมชนทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้ปฏิบัติงานประจำในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือที่รู้จักกันในนามว่า “ครู ศศช.” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    มีพื้นที่ดำเนินงานโดยคุณครูศศช. จำนวน 5 จังหวัด 22 อำเภอ 110  ศศช.

ดังนั้น โครงการจึงได้จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างครู ศศช. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ให้กว้างขวางต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม