การประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ

17 ตุลาคม 2558 อ่าน: 220 ครั้ง

 

การประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

เมื่อวันที่  18 -  21  สิงหาคม  2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ณ  ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นางสาวรุจิรา  ริมผดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้รองเลขาธิการ กศน.  และมอบโล่ห์ขอบคุณหน่วยงาน กศน.  กรม ระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน  28 แห่ง ดร. วีระกุล อรัณยะนาค   รองเลขาธิการ กศน.  ให้เกียรติ มอบรางวัลให้คุณครู ศศช. และครูนิเทศก์ที่มีผลการปฏิบัติงานดี  จำนวน 33 รางวัล และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม กศน. อำเภอ จำนวน 22 อำเภอ และนิทรรศการของสถาบัน จำนวน 30 บูธ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเน้นงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในรูปแบบของการนำองค์ความรู้โครงการหลวงมาขยายผลให้กับชุมชนต่างๆซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายกว่า 700 ชุมชนทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้ปฏิบัติงานประจำในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือที่รู้จักกันในนามว่า “ครู ศศช.” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    มีพื้นที่ดำเนินงานโดยคุณครูศศช. จำนวน 5 จังหวัด 22 อำเภอ 110  ศศช.

ดังนั้น โครงการจึงได้จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างครู ศศช. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ให้กว้างขวางต่อไป

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด