สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ภายใต้การดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งได้รับเกียรติจากท่านจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้กล่าวรายงานในการสัมมนาฯ ในครั้งนี้
ในการสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ (คณะทำงานระดับจังหวัด) และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งในการสัมมนาได้มีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

          - บรรยาย เรื่องเป้าหมายการพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ำ

          - บรรยายแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี 

          - แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          - แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดน่าน

          - การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไประหว่างสถาบันฯ และหน่วยงาน

          - แจกผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม