การประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์”

26 มกราคม 2561 อ่าน: 598 ครั้ง

          สำนักยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับสำนักพัฒนา จัดประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอวังเจ้า และดร.ศิริพงศ์ พังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมได้เสนอการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสำหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการแผนบูรณาการ หลักการบูรณาการ แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ ตัวอย่างการบูรณการในการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ

          นายเดชธพล กล่อมจอหอ ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำสาละวิน ได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการและข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์โดยใช้แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ได้แก่ เสาวรส อาโวคาโด้ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียนสู่การทำการเกษตรเชิงปราณีตซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการสนับสนุนแหล่งน้ำโดยกรมทรัพยากรน้ำ 6 จัด และฝาย 2 จุด พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก จากกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ และวางเป้าหมายการดำเนินงานในระยะต่อไปร่วมกัน

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด