การประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์”

26 มกราคม 2561 อ่าน: 686 ครั้ง

          สำนักยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับสำนักพัฒนา จัดประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอวังเจ้า และดร.ศิริพงศ์ พังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมได้เสนอการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสำหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการแผนบูรณาการ หลักการบูรณาการ แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ ตัวอย่างการบูรณการในการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ

          นายเดชธพล กล่อมจอหอ ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำสาละวิน ได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการและข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์โดยใช้แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ได้แก่ เสาวรส อาโวคาโด้ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียนสู่การทำการเกษตรเชิงปราณีตซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการนำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการสนับสนุนแหล่งน้ำโดยกรมทรัพยากรน้ำ 6 จัด และฝาย 2 จุด พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก จากกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ และวางเป้าหมายการดำเนินงานในระยะต่อไปร่วมกัน

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด