สวพส. ร่วมรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

18 มกราคม 2561 อ่าน: 522 ครั้ง

สวพส. ร่วมรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้พบปะประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยมี นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย – แม่สามแลบ ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของโครงการฯ โดยใช้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชน ในการวางแผนและดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของพื้นที่และหลักวิชาการ โดยยึดหลัก “คนอยู่ร่วมกับป่า” 

ซึ่งนายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย และนายเหมาะเจ แข็งคีรี ผู้นำเกษตรกร (Smart Farmer) ได้นำเสนอการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชน ของเกษตรกร ในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานบูรณาการ โดยมีการพัฒนาปัจจัยขั้นพื้นฐาน การเพาะปลูกพืชสร้างรายได้ในพื้นที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นที่เพียงพอกับครัวเรือน (บุก เสาวรส พริกกระเหรี่ยง) ควบคู่กับการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ โดยชุมชนมีเจตนา “ลดพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพิ่มรายได้ คืนพื้นที่ป่า” เพื่อชุมชนและส่วนรวมอย่างยั่งยืน

ข่าวและภาพประกอบ สำนักพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด