สวพส. ร่วมรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

18 มกราคม 2561 อ่าน: 448 ครั้ง

สวพส. ร่วมรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้พบปะประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยมี นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย – แม่สามแลบ ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของโครงการฯ โดยใช้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชน ในการวางแผนและดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของพื้นที่และหลักวิชาการ โดยยึดหลัก “คนอยู่ร่วมกับป่า” 

ซึ่งนายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย และนายเหมาะเจ แข็งคีรี ผู้นำเกษตรกร (Smart Farmer) ได้นำเสนอการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชน ของเกษตรกร ในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานบูรณาการ โดยมีการพัฒนาปัจจัยขั้นพื้นฐาน การเพาะปลูกพืชสร้างรายได้ในพื้นที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นที่เพียงพอกับครัวเรือน (บุก เสาวรส พริกกระเหรี่ยง) ควบคู่กับการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ โดยชุมชนมีเจตนา “ลดพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพิ่มรายได้ คืนพื้นที่ป่า” เพื่อชุมชนและส่วนรวมอย่างยั่งยืน

ข่าวและภาพประกอบ สำนักพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด