พิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation

28 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 694 ครั้ง

 

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งมีพิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation โดยมี 4 หน่วยงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านการเกษตรภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง (Guangdong Academy of Agricultural Sciences หรือ GDAAS) มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยทั้ง 4 หน่วยงาน มีความเห็นตรงกันที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนากิจกรรมคาร์บอนต่ำกับ GDAAS ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาด้าน Recycling Agriculture หรือการหมุนเวียนใช้สิ่งเหลือใช้ในการเกษตร การวิจัยและพัฒนาด้านการให้ปุ๋ยและน้ำในการปลูกผักและไม้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง การวิจัยและพัฒนาด้านการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การฟื้นฟูสมบัติดินและการแก้ปัญหาโลหะหนักในดิน การวิจัยและพัฒนาด้านชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้วิธีการดำเนินงานในความร่วมมือจะมีการจัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยประจำปีโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านเทคนิคในสถานที่หรือแปลงปฏิบัติงานหรือห้องปฏิบัติการ ซึ่งระหว่างการศึกษาดูงานได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานจากกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

 

 

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด