พิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation

28 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 604 ครั้ง

 

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งมีพิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation โดยมี 4 หน่วยงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านการเกษตรภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง (Guangdong Academy of Agricultural Sciences หรือ GDAAS) มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยทั้ง 4 หน่วยงาน มีความเห็นตรงกันที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนากิจกรรมคาร์บอนต่ำกับ GDAAS ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาด้าน Recycling Agriculture หรือการหมุนเวียนใช้สิ่งเหลือใช้ในการเกษตร การวิจัยและพัฒนาด้านการให้ปุ๋ยและน้ำในการปลูกผักและไม้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง การวิจัยและพัฒนาด้านการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การฟื้นฟูสมบัติดินและการแก้ปัญหาโลหะหนักในดิน การวิจัยและพัฒนาด้านชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้วิธีการดำเนินงานในความร่วมมือจะมีการจัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยประจำปีโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านเทคนิคในสถานที่หรือแปลงปฏิบัติงานหรือห้องปฏิบัติการ ซึ่งระหว่างการศึกษาดูงานได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานจากกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

 

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด