การบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านอาหารที่แม่สอง

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยสำนักวิจัย ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง) ได้จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน”ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาที่บริสุทธิ์ การเลี้ยงปลาในนาข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น และเห็ดที่ได้ดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่บ้านวะโดโกร  ให้กับเกษตรกรบ้านวะโดโกรและหย่อมบ้านใกล้เคียง ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนา และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารของชุมชน  โดยมีนายเผด็จ  พนาลัยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          การจัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในครั้งนี้ ประกอบด้วยฐานเรียนรู้จากผลงานวิจัยและงานพัฒนา จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย 1) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาที่บริสุทธิ์ 2) ชนิดปลาที่เหมาะสมในระบบข้าวนาบนพื้นที่สูง 3) การเพิ่มผลผลิตข้าวนาโดยการเลี้ยงปลาร่วมในนาข้าว 4) การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น 5) การเพาะเห็ดอย่างง่ายโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และ6) งานส่งเสริมด้านอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ประกอบด้วย การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกเสาวรสหวาน การปรับระบบเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง เกษตรอำเภอท่าสองยาง อุทยานแห่งชาติแม่เมย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา โรงเรียนแม่ระเมิง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และสหกรณ์จังหวัดตาก มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 110 คน จาก 7 หย่อมบ้านที่อยู่ในตำบลแม่สอง ได้แก่ ยะแปทะ  ตะพิเดอ  วะโดโกร  ทีเสาะคี  วะเบลอลู่  ทีโบะคี  และซอแข่วาคี

 

 

 

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม