การบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านอาหารที่แม่สอง

14 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 613 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยสำนักวิจัย ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง) ได้จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน”ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาที่บริสุทธิ์ การเลี้ยงปลาในนาข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น และเห็ดที่ได้ดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่บ้านวะโดโกร  ให้กับเกษตรกรบ้านวะโดโกรและหย่อมบ้านใกล้เคียง ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนา และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหารของชุมชน  โดยมีนายเผด็จ  พนาลัยเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          การจัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในครั้งนี้ ประกอบด้วยฐานเรียนรู้จากผลงานวิจัยและงานพัฒนา จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย 1) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาที่บริสุทธิ์ 2) ชนิดปลาที่เหมาะสมในระบบข้าวนาบนพื้นที่สูง 3) การเพิ่มผลผลิตข้าวนาโดยการเลี้ยงปลาร่วมในนาข้าว 4) การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น 5) การเพาะเห็ดอย่างง่ายโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และ6) งานส่งเสริมด้านอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ประกอบด้วย การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกเสาวรสหวาน การปรับระบบเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง เกษตรอำเภอท่าสองยาง อุทยานแห่งชาติแม่เมย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา โรงเรียนแม่ระเมิง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และสหกรณ์จังหวัดตาก มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 110 คน จาก 7 หย่อมบ้านที่อยู่ในตำบลแม่สอง ได้แก่ ยะแปทะ  ตะพิเดอ  วะโดโกร  ทีเสาะคี  วะเบลอลู่  ทีโบะคี  และซอแข่วาคี

 

 

 

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด