แนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่เป็นนักวิจัยสบทบและแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ

 

โครงการขยายผลฯ ลุ่มน้ำปิง-กลอง ร่วมกับสำนักวิจัย จัดสัมมนา "แนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่เป็นนักวิจัยสบทบและแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ"
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558  
ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยการสัมมนาครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาและสำนักวิจัยเพื่อหาแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยมีนายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำ ผู้จัดการลุ่มน้ำปิง-กลอง และนักวิชาการในพื้นที่ เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการทำงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง-กลอง รวมถึงแนวทางการพัฒนาร่วมกับงานวิจัยที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่  หลังจากนั้นโครงการวิจัยต่างๆ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงานวิจัยในปี 2559  และร่วมแลกเปลี่ยนกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ คนงานสนาม นักวิจัย เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน  ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพื้นที่ลุ่มน้ำปิง-กลอง แนวทางการกำหนดหัวข้อวิจัยให้ตรงกับความต้องการ/ความเหมาะสมของพื้นที่  ปัญหาจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ผลงานวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  จากการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะได้นำประเด็นที่หารือร่วมกันในครั้งนี้มาพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม