แนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่เป็นนักวิจัยสบทบและแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ

17 ตุลาคม 2558 อ่าน: 289 ครั้ง

 

โครงการขยายผลฯ ลุ่มน้ำปิง-กลอง ร่วมกับสำนักวิจัย จัดสัมมนา "แนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่เป็นนักวิจัยสบทบและแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ"
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558  
ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยการสัมมนาครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาและสำนักวิจัยเพื่อหาแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยมีนายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำ ผู้จัดการลุ่มน้ำปิง-กลอง และนักวิชาการในพื้นที่ เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการทำงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง-กลอง รวมถึงแนวทางการพัฒนาร่วมกับงานวิจัยที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่  หลังจากนั้นโครงการวิจัยต่างๆ ได้นำเสนอรูปแบบการทำงานวิจัยในปี 2559  และร่วมแลกเปลี่ยนกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ คนงานสนาม นักวิจัย เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน  ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพื้นที่ลุ่มน้ำปิง-กลอง แนวทางการกำหนดหัวข้อวิจัยให้ตรงกับความต้องการ/ความเหมาะสมของพื้นที่  ปัญหาจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ผลงานวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  จากการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะได้นำประเด็นที่หารือร่วมกันในครั้งนี้มาพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป

 

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด