การจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย

 

    วันที่ 25 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย และร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ โดยมีพลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 60 คน ทั้งนี้ในส่วนของสถาบัน ได้มีบทบาทสำคัญภายใต้งานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ด้านอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลที่ได้ดำเนินการปี 2560 ได้ส่งเสริมเกษตรกรกว่า 1,500 ครัวเรือน ใน 82 บ้าน ซึ่งคิดเป็น 50% ของเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด โดยเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร รายได้จากอาชีพทางเลือก และช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผุ้การบำบัด ซึ่งคาดว่าในระยะต่อไป จะได้ดำเนินการให้ครบกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เฉพาะ ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น โดยน้อนนำหลักการพัฒนาทางเลือก เพื่อให้ปัญหาทั้งยาเสพติด การใช้ทรัพยากร ได้รับการแก้ไข และเกิดความยั่งยืนทุกมิติต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม