การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     

 

 

           วันที่ 12 กันยายน 2560 มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธี การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้างานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงานตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 430 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หัวหน้าฝ่าย ผู้ประสานงาน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 51 เรื่องและโปสเตอร์ 50 เรื่องรวมทั้งนิทรรศการ“ศาสตร์ของพระราชา การวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม