การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นการนำเสนอผลงานของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
การประชุมวิชาการ

ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

----------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

          งานวิจัยถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา
4 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าหมาย 4 ประการ คือ (1) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม (2) ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร
(3) กำจัดการปลูกฝิ่น และ (4) การรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก โดยงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งหาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงในแต่ละปีจะมีชนิดและพันธุ์พืชชนิดใหม่ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ รักษา และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อเกษตรกรจำนวนมาก

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง    เพื่อเสริมสร้างชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีการดำเนินงานวิจัยที่สนับสนุนโครงการหลวง ในด้านต่างๆ และนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของโครงการหลวงไปทดสอบและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงอื่น รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการรวบรวม การเก็บรักษา การสังเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบนพื้นที่สูงในแต่ละแห่ง ตลอดจนมีแนวทางฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการดำเนินงานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยใน 10 สาขางานวิจัยหลัก จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ17,792,420 บาท และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยใน 6 แผนงาน รวม 42 โครงการหลัก 90 โครงการย่อย งบประมาณ 72,900,000 บาท ซึ่งการจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันบนพื้นที่สูง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

     1) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน

     3) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

3. กิจกรรม

     1) การบรรยายพิเศษ

     2) การนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

     3) การจัดนิทรรศการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

4. หน่วยงานรับผิดชอบ

     1) งานวิจัยและศึกษาดูงานต่างประเทศ มูลนิธิโครงการหลวง

     2) สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

5. วัน เวลา และสถานที่

     ระยะเวลา  วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น.

     สถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

6. ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 430 คน ประกอบด้วย

มูลนิธิโครงการหลวง

     1) ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง

     2) ผู้ประสานงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง

     3) ผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

     4) นักวิชาการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง

     5) นักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

     6) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

     7) คณะอนุกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

     8) ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

     9) นักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานเครือข่าย

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1) บุคคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และชุมชน ได้ทราบถึงผลงานวิจัยและสามารถนำองค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูง

     2) ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการวิจัยต่อเนื่องที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในการดำเนินงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

     3) ส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและนักวิจัยจากเครือข่ายที่มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันในการวิจัย และพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

-----------------------------------------------

 

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม