วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “เกษตรปลอดภัย งานวิจัยสู่ชุมชน”

          วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “เกษตรปลอดภัย งานวิจัยสู่ชุมชน” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบปลอดภัยที่เกิดจากผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรนำร่องที่บ้านป่ากล้วย ให้กับเกษตรกรรายอื่นในชุมชน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ อันจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปสู่งานส่งเสริมอาชีพในวงกว้าง

          กิจกรรมในงานประกอบด้วยฐานเรียนรู้จากผลงานวิจัยและหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 7 ฐาน ประกอบด้วย (1) เทคโนโลยีการปลูกกะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลีและพริกหวานแบบปลอดภัย (2) การจัดการสวนอาโวกาโด (3) การเพาะกล้าพืชผักแบบประณีต (4) การจัดการดินและปุ๋ย (5) การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น โดยมีผู้ถ่ายทอดความรู้คือนักวิชาการ ร่วมกับเกษตรกรตัวอย่างบ้านป่ากล้วยที่ได้ร่วมศึกษาวิจัย  (6) การจัดการคุณภาพผลิตผลแบบโครงการหลวงโดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย และ (7) การปฏิบัติตัวเมื่อพบสารเคมีในเลือดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอวังน้ำหยาด นอกจากนี้ยังมีการประกวดการวาดภาพของกลุ่มเยาวชนการประกวดร้องเพลงเพื่อพ่อ การประชวดชุดชนเผ่าแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 150 คนจากชุมชนบ้านป่ากล้วยและใกล้เคียง

          ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งให้นโยบายเรื่องการผลิตพืชที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี พืชผักที่ผลิตและมีการส่งเสริมจากทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นความสมดุลของด้านรายได้ ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้เกียรติในการเข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 7 ฐาน พร้อมทั้งรับฟังการสาธิตและการบรรยาย และร่วมถ่ายภาพกับกลุ่มเยาวชนบ้านป่ากล้วยและเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในงาน 

          การจัดงานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง โดยผลตอบรับจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานต่างยืนยันว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์อย่างมาก และหากมีกิจกรรมของสถาบันอีกก็จะเข้าร่วมอย่างแน่นอน

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม