โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ภายใต้โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ

กิจกรรมในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ภายใต้โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านผาผึ้ง-บ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ภายใต้โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนในป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านผาผึ้ง-บ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี) โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 , พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.จว.ต.ก.(ทหาร) และคณะที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วย โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จัดขึ้น ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการปลูกป่าในพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำกินตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 จำนวน 40 ราย เนื้อที่ 100 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนประมาณ 400 คน

 

 

เรียบเรียง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม