ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร

งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ
"ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร" หรือ "I'm proud to be a 4-H'er"
วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร" หรือ "I'm proud to be a 4-H'er" เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเกษตรศึกษา และการส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรที่ดำเนินงานมากว่า 1 ทศวรรษ รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาด้านการเกษตร นอกจากนี้ เพื่อให้กลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตร สร้างความภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และหน่วยงานภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการพัฒนาเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถึงผู้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนเกษตร, การบรรยายวิชาการสำหรับยุวเกษตรกร, การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมยุวเกษตรกร และการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน โดยนำยุวเกษตรกรจากชุนชนบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการพัฒนายุวเกษตรกน มาสาธิตการขยายพันธุ์อะโวคาโด โดยวิธีการเสียบยอด และการเพาะเมล็ดพืชผัก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

 

 

เรียบเรียง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม