งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “ผักปลอดภัย...จากงานวิจัยสู่เกษตรกร”

20 มีนาคม 2560 อ่าน: 907 ครั้ง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “ผักปลอดภัย...จากงานวิจัยสู่เกษตรกร”

วันที่ 15 มีนาคม 2560

ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “ผักปลอดภัย...จากงานวิจัยสู่เกษตรกร” จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ที่ได้มีการศึกษาและทดสอบร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการทดสอบพันธุ์ฟักทองและมะระ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์เพื่อใช้ในการทดสอบจากศูนย์พืชผักโลก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้กว้างขวางต่อไป ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ โดยมีเจ้าภาพหลักคือ โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก สำนักวิจัย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง และมีฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในงาน โดยโครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา สำนักพัฒนา โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง สำนักยุทธศาสตร์และแผน ทีมนักวิจัย ทีมนักพัฒนา และผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ได้แก่ การบรรยายและสาธิตการผสมเกสรฟักทองและมะระ การปลูกมันเทศญี่ปุ่น การเพาะกล้าผักแบบประณีต การปรับปรุงบำรุงดิน คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช การลดการใช้สารเคมีเกษตร การตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้นโยบายด้านการเกษตร โดยเน้นการทำตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทางจังหวัดมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรที่สอดคล้องกัน โดยทางจังหวัดสามารถประสานแหล่งทุนสำหรับโครงการด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งขอให้ประสานผ่านทางผู้นำชุมชนและเกษตรอำเภอในลำดับต่อไป

หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับนางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดงานโดยการตัดผักปลอดภัยจากแปลง พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้นจึงได้เดินเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ ในงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง

การจัดงานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง โดยผลตอบรับจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานต่างยืนยันว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์อย่างมาก และหากมีกิจกรรมของสถาบันอีกก็จะเข้าร่วมอย่างแน่นอน

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด