คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

           เมื่อวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลติดตามการปฏิบัติงานลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ร่วมรับฟังความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของสถาบัน และร่วมหารือปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกับ ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพัฒนาการเกษตร นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ รองผู้อำนวยการสถาบัน และนายเดชธพล กล่อมจอหอ ผู้จัดการลุ่มน้ำกลุ่มที่ 4 (สาละวิน) รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานบูรณาการ เยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น องุ่น เสาวรส อะโวคาโด ฝักทอง การเลี้ยงสุกรหลุม โรงเพาะเห็ดฟางจากใบตองตึง

 

          นอกจากนั้น ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ให้เกียรติเปิดอาคารที่ทำการสหกรณ์ และเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง โดยนายธันวา เวียงแม้นเมฆ ประธานกลุ่มเป็นผู้บรรยายการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ และพาเยี่ยมชมห้องวิเคราะห์สาร อาคารคัดบรรจุชั่วคราว รวมถึงประชุมพูดคุยกับกรรมการสหกรณ์และพบปะเกษตรกร และร่วมหารือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่สถาบัน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม