สวพส.รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่ 25 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน และกำนันตำบลแม่นาจร ได้ร้องขอให้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เปิดทำการสอนบุตรหลานของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ มาตั้งแต่ปี 2535 ในการนี้ ทรงเปิดอาคารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำจัด มหาชน ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียน แห่งที่ 7 ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่สูง โดยเน้นเรื่องอาชีพที่สร้างรายได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ถวายรายงานถึงการดำเนินงาน ซึ่งในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาสันติ มีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นี้อีกด้วย

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม