สำนักงบประมาณดูงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาพื้นที่สูง จ.น่าน

สำนักงบประมาณศึกษาดูงานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน

          (9 – 11 มิ.ย.67) นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. ได้ให้การต้อนรับ นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกองเศรษฐกิจ 2 ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ที่กำกับดูแลการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่ได้เข้าศึกษาดูผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานที่แสดงถึงความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงการบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐที่เกิดผลเชิงประจักษ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน
          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รายงานการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้สำนักงบประมาณรับทราบบริบทและภารกิจการดำเนินงานของ สวพส. รวมทั้งต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงที่สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและพื้นที่สูงอื่นๆ จนประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
          นายชวลิต สุทธเขตต์ นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา  ได้รายงาน ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดน่านภาพรวม 11 พื้นที่ โดยผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จเกิดจากแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงและการร่วมบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้น  ที่สูงจังหวัดน่านให้ประสบผลสำเร็จ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร
          นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ให้ความชื่นชมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงของ สวพส. และกล่าวว่า สวพส. เป็นหน่วยงานที่ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสร้างผลงานที่เกิดเป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนและเกษตรกรบนพื้นที่สูง หากการดำเนินงานมีผลงานเชิงประจักษ์แล้ว ให้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ เมื่อมีโครงการมีประสบความสำเร็จมาก จะทำให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้นตามผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ เพื่อต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม