สวพส. จัดงาน “ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559

13 ธันวาคม 2559 อ่าน: 949 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน นำโดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในงาน “ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการหลวงที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดรายได้ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

          ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การนำเสนอความเป็นมาและผลสำเร็จจากการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน การจัดแปลงสาธิตการปลูกพืชของเกษตรกรจากการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงตามแนวทางการดำเนินงานพระราชทาน อาทิเช่น องุ่น สตรอเบอรี่ เมล่อน มะเขือเทศ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วลันเตาหวาน ฯลฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ซุ้มออกร้านแสดงและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร การแสดงประจำชนเผาม้งของสตรีแม่บ้านและเยาวชน การสาธิตการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเสวนา เรื่อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของโครงการหลวงร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้มีประชาชนจากบ้านขุนสถาน บ้านแสนสุข และหมู่บ้านใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ ข้าราชการของหน่วยงานร่วมบูรณาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และนักท่องเที่ยว จำนวน 1,000 คน

 

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด