สวพส. จัดงาน “ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559

13 ธันวาคม 2559 อ่าน: 1,017 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน นำโดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในงาน “ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการหลวงที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดรายได้ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

          ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การนำเสนอความเป็นมาและผลสำเร็จจากการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน การจัดแปลงสาธิตการปลูกพืชของเกษตรกรจากการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงตามแนวทางการดำเนินงานพระราชทาน อาทิเช่น องุ่น สตรอเบอรี่ เมล่อน มะเขือเทศ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วลันเตาหวาน ฯลฯ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ซุ้มออกร้านแสดงและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร การแสดงประจำชนเผาม้งของสตรีแม่บ้านและเยาวชน การสาธิตการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเสวนา เรื่อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของโครงการหลวงร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้มีประชาชนจากบ้านขุนสถาน บ้านแสนสุข และหมู่บ้านใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ ข้าราชการของหน่วยงานร่วมบูรณาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และนักท่องเที่ยว จำนวน 1,000 คน

 

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด