สวพส.จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวในสวนของพ่อ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้นำเกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน ร่วมกันเกี่ยวข้าวในสวนของพ่อ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการสาธิตวิธีการลงแขกเกี่ยวข้าวจากเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ความรู้ก่อนเริ่มเกี่ยวข้าว สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวนั้นเป็น “ข้าวขาวดอกมะลิ 105” และ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ปลูกไว้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา จากนั้นข้าวเหล่านี้ได้นำไปใช้ประกอบสาธิตการสีข้าวที่โรงสีข้าวรัชมงคล ซึ่งเป็นโรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริที่ทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มอบให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแก่เยาวชนและเกษตรกร

          จากนั้นชมนิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ แสดงวิถีเกษตรของพ่อ “จากนภา ภูผา สู่มหานที” ไม่ว่าจะเป็น การจำลองป่าต้นน้ำ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฝายชะลอน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก แปลงสาธิตสภาพดินที่มีปัญหาและวิธีการแก้ไข ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมทั้งโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากมาสู่อ่างที่ปริมาณน้อยกว่า เพื่อเฉลี่ยปริมาณน้ำและเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษาสวน โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (GISTDA) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น การเกี่ยวข้าวและสีข้าว  การแสดง 3 ดำ มหัศจรรย์ ตามแนวพระราชดำริ การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกพืช ผัก และไม้ผล Food bank สาธิตการทำหัตถกรรมจากเฮมพ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทำเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จโดยการน้อมนำตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการจัดเสวนาทางด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของสำนักวิจัย และสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม