ขับเคลื่อนการปฏิบัติการ บูรณาการหน่วยงานต่างๆพัฒนาพื้นที่สูง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          (23 พ.ย. 66) มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงาน รวม 72 หน่วยงาน จาก 5 กระทรวง รวมทั้ง หัวหน้าสถานีเกษตรหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมทั้งบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 450 คน

          ปัจจุบันยังมีชุมชนหลายแห่งที่อยู่ห่างไกล มีความเหลื่อมล้ำทางสังคม จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ให้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งสภาพอากาศ เทคโนโลยี และอื่นๆ จำเป็นที่ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมกันคิด และดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างความแข้งแข็งของคนในชุมชน และองค์กรในชุมชนต่างๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ดิน น้ำ และป่าไม้ อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามปัญหาและความต้องการของประชาชน บรรลุเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวง และนโยบายของรัฐด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม และบูรณาการอย่างแท้จริงภายใต้การบริหารจัดการ การประสานงาน กำกับ ติดตาม ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของประเทศและนานาชาติ สืบสานพระราชปฏิธาน ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา และช่วยชาวโลก

          สำหรับการดำเนินงาน การพัฒนาพื้นที่สูง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้ดำเนินงานสนับสนุนโครงการหลวง และนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปเผยแพร่บนพื้นที่สูงต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชากรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงาน 44 โครงการ ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี จำนวน 616 กลุ่มบ้าน ประชากร 293,501 คน 72,666 ครัวเรือน

 

          การประชุมในครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในนรอบปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบั้ติการ ประจำปี งบประมาณ 2567 เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน การติดตาม และประสานงานด้านต่างๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแต่ละแห่งต่อไป

          ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานในพื้นที่โครงการหลวง บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตอบสนองต่อความจำเป็น และความต้องการของชุมชน เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม และทำให้การทำงานของทุกภาคส่วนมีความประสานสอดคลอ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม