มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูการปฏิบัติงานของบุคลากร สวพส

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูการปฏิบัติงานของบุคลากร สวพส.

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรของ สวพส. ที่เสนอขอรับรางวัลด้านต่างๆ และยกย่องเชิดชูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และทุ่มเทให้กับการทำงานจนได้รับรางวัลในระดับประเทศ

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สวพส. ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานที่โดดเด่นจนรางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 ผลงาน ดังนี้

  1. รางวัลเลิศรัฐสาขา Best of the Best การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน “คู่วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับป่าสมบูรณ์ ตอบโจทย์พื้นที่สูง” ครอบคลุมทั้งหมด 10 พื้นที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ปางมะโอ แม่สลอง โป่งคำ ห้วยก้างปลา ห้วยเขย่ง สบโขง แม่แฮหลวง สบเมย แม่สามแลบ
  2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 0) ระดับ “ก้าวหน้า”
  3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น ผลงาน “เกษตรอินทรีย์ แก้จน คนต้นน้ำ”พื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค
  4. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น ผลงาน “บ้านสว่าง ทางไกล ร่วมใจ ไม่จน” พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม
  5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ผลงาน “ปางยางปรับวิถี คืนผืนป่า ลดปัญหาความขัดแย้ง” พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง
  6. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “สร้างคุณค่าสู่สังคมคุณภาพด้วยเศรษฐกิจสีเขียว” พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน

          ผลงานที่ได้รับรางวัลได้สะท้อนถึงความสำเร็จจากการประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบการบูรณการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ที่มี สวพส. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพลังความร่วมมือ และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลไปยังพื้นที่สูงอื่นๆ

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม