อุทยานหลวงราชพฤกษ์คว้า 3 รางวัลกินรี ครั้งที่ 14

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

คว้า 3 รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

          อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards  ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 3 รางวัล พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Sustainable Tourism Goals : STGs  สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability)  ด้วยสาขารางวัลใหม่ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

          (27 ก.ย. 66) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 254 ราย พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Sustainable Tourism Goals : STGs สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) ด้วยสาขารางวัลใหม่ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

          นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

          1. รางวัล Hall of Fame (มอบให้แก่ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน เพื่อเป็นเกียรติและสะท้อนถึงความใส่ใจในการยกระดับและรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2562 (กินรี ครั้งที่ 12) ปี พ.ศ. 2564 (กินรี ครั้งที่ 13) และ พ.ศ. 2566 (กินรี ครั้งที่ 14)

          2. รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

          3. รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน

          สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่จะช่วยสร้างจุดเด่น เพิ่มมูลค่า และเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และคุณค่าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model

          นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรามีแผนการดำเนินงานในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรผู้นำและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทั้งแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีความโดดเด่นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ศาสตร์พระราชา 2.ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 3.ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้มีการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการลงมือทำ อีกทั้งยังมีการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยและมีส่วนช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติได้อย่างแท้จริงควบคู่กับแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย Net Zero Emission ให้ได้ในปี 2570

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม