สวพส. คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

สวพส. คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

“การขับเคลื่อนงานบนพื้นที่สูงด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย กรณีศึกษา “บ้านปางแดงใน””

          วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Human Rights Awards 2023) ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลฯ สำหรับในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลฯ ทั้งหมด 109 องค์กร และ สวพส. คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ประเภทราชการส่วนกลาง ระดับ ดี

ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนงานบนพื้นที่สูงด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย กรณีศึกษา “บ้านปางแดงใน””

           เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความยากจน ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีสิทธิเข้าถึงองค์ความรู้จากงานวิจัย และนำมาปรับให้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีจากงานวิจัยบนพื้นที่สูง และขยายผล พัฒนาไปสู่การสร้างสิทธิของชุมชนบนพื้นที่สูงต่าง ๆ และการเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

         

          ปัจจัยสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จ คือ 1) เสริมสร้างศรัทธา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  2) ร่วมการบูรณาการกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อสมานความร่วมมือ  3) ใช้ข้อมูลร่วมกัน ผลักดันการพัฒนา  4) ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์   ได้จริง และ 5) สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้

          ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวมต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม