ร่วมทำ MOU การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

สวพส. ร่วมทำ MOU “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตร” ร่วมกับ 9 หน่วยงานภาคี

          วันที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวเพชรดา อยู่สูข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา เป็นผู้แทน สวพส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยภาคการเกษตร” ระหว่างกรมวิชาการเกษตร (กวก.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย 9 หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรมด้านการเกษตรและการตลาด รวมถึงความต้องการงานวิจัยจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยหน่วยงานภาคีเครือข่าย 9 หน่วยงานสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต และเชื่อมโยงตลาด เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของ กวก. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ใช้ประโยชน์ในทุกมิติทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างบุคลากร ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม