สวพส. ผนึกกำลัง สกร. ขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สวพส. ผนึกกำลัง สกร. ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้บริหารของทาง สกร. ทั้งในส่วนระดับกรม จังหวัด และอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมกันปรึกษาหารือทิศทางแนวทางการดำเนินงานซึ่งจะมีความสอดคล้องระหว่างงานของ สวพส. ที่จะขับเคลื่อนในส่วนของศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กับบทบาทของ สกร.ในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงองค์ความรู้ในส่วนของ (1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ (3) การเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ภาคีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงาน

          โดยวันนี้ยังได้มีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ในการสนับสนุนงานส่งเสริมและถ่ายทอดการรียนรู้ให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)  จำนวน 83 แห่ง ครอบคลุม 83 กลุ่มบ้าน ใน 21 อำเภอ 7 จังหวัด ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

          เป้าหมายสำคัญ คือ การทำให้ชุมชนบนพื้นที่สูงทั้ง 83 แห่ง มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 มีการจัดทำแปลงเรียนรู้ การพัฒนาครูศศช. และการพัฒนา สกร.ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสการศึกษา  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม