งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          วันที่ 7 กันยายน 2559 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนา พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
           สำหรับรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยนั้น ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้สนในประเทศไทยภาคบรรยายแยกตามกลุ่มงานวิจัย จำนวน 51 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ จำนวน 48 เรื่อง และการจัดนิทรรศการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 13 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชเครื่องดื่ม กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มไม้ผล กลุ่มการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่และสังคม กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มพืชไร่ กลุ่มพืชผัก และกลุ่มการตลาดโดยเป็นผลงานการวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 10 แห่ง ประกอบด้วย นักวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม