โครงการพัฒนาฯ ห้วยเขย่ง บูรณาการกิจกรรม และงบประมาณ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566


วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และมอบ นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ที่ได้นำแนวทางการพัฒนาของโครงการหลวง ขยายผลความสำเร็จของการดำเนินงานไปพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งพื้นที่สูงในจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการหลวงได้ดำเนินงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เพื่อพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง ลดการปลูกพืชเสพติด และฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากผลสำเร็จของการดำเนินงานดังกล่าวโครงการหลวงจึงนำองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่โครงการหลวงตามที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนได้ร้องขอ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ประสานงานและร่วมดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ห้วยเขย่ง เป็นลักษณะเชิงบูรณาการในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หลายกระทรวงร่วมดำเนินการ

ดังนั้นการจัดการประชุมในครั้งนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้มีการบูรณาการกิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดลงพื้นที่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของชุมชน จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทางจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่ห้วยเขย่ง เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม