ยกระดับแผนสู่การปฏิบัติโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

ยกระดับแผนชุมชนสู่การปฏิบัติงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          (25 ส.ค. 66) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) และประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และหน่วยงานร่วมบูรณาการต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยได้ดำเนินการมาแล้ว กว่า 16 ปี ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งระยะที่ผ่านมาเกิดผลสำเร็จ ของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำฯ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของเทคโนโลยี  เรื่องของสภาพอากาศ หรือ แม้กระทั่งเรื่องของมาตรฐานการผลิตต่างๆ  ที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

          จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถดำเนินงานได้ จำนวน 110 หมู่บ้าน จาก 129 หมู่บ้าน มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และสามารถกำหนดพื้นที่บูรณาการที่ชัดเจนขึ้น สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้ประมาณ 85,625 ไร่ และครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 100,782 บาทต่อครัวเรือน จากระยะที่ผ่านมาและมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกลุ่มน้ำ จำนวน 76 โครงการและมีศูนย์เรียนชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ จำนวน 14 แห่ง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ จนบางพื้นที่เห็นผลการดำเนินงานที่ชัดเจนราษฎรปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเกษตรกรผู้นำ  ช่วยเป็นวิทยากรในพื้นที่ส่งผลให้สามารถขยายพื้นที่การทำงานได้รวดเร็วขึ้น

          โดยในระยะที่ผ่านมา ยังต้องมีความจำเป็นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายมิติทั้งในเชิงการยกระดับการดำเนินงานให้เข้มข้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านของชุมชน  ตลอดจนการขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย  เพื่อสนองต่อพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          เพื่อให้โครงการนี้  เกิดผลสำเร็จเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบูรณาการความคิด ความร่วมมือ และทรัพยากรที่มีอยู่ มาดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ให้เกิดประโยชร์อย่างสูงสุด

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม