คณะกรรมการห้วยน้ำขาว ประชุมติดตามเร่งพัฒนาแก้ปัญหาการจัดการน

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

          นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมกว่า 35 หน่วยงาน ในการนี้ นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำเสนอภารกิจของสวพส. ในการสนับสนุนงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง และปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวสุภาพร อินขะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำเสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดกำแพงเพชร ระยะเวลา 5 ปี เพื่อส่งเสริมงบประมาณและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์

          การนำเสนอผลดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายอาณัติ ธิขวัญ นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เน้นการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการแก้ไขปัญหาน้ำที่ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง วิธีการศึกษาพื้นที่สำหรับการก่อสร้างระบบน้ำ และเสนอเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามกฎหมายในกรณีที่ต้องใช้พื้นที่ป่าไม้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอเรื่องธนาคารน้ำ ด้วยวิธีการเติมน้ำใต้ดินผ่านบ่อเติมน้ำ นำเสนอผ่านพื้นที่ในตำบลเข็กน้อย ที่มีประชากรจำนวนมากและเป็นที่ตั้งของโครงการ

          การประชุมในครั้งนี้ เน้นความสำคัญในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขาวใหญ่และระบบส่งน้ำในพื้นที่ตำบลเข็กน้อย การสนับสนุนโครงการธนาคารน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในระยะยาว เนื่องจากประชากรในพื้นที่นี้ประสบปัญหาคุณภาพน้ำที่ไม่เพียงพอ ฤดูฝนคุณภาพน้ำด้อย มีปัญหาท่ออุดตันจากเศษกิ่งไม้ ใบไม้และตะกอนดิน และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม