จับมือ 2 อปท. ขยายกำลังสู่ชุมชนป่าแป๋ – ทุ่งข้าวพวง

สวพส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

และเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

          (23 ส.ค. 66) นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 แห่ง โดยมีนายมงคล อุดธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ นายศรีวอน บุญกองรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

          จากผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และป่าแป๋ ทั้งในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา และการขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง ไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร จนเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง สร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และอื่นๆ ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาด้วยกัน

          งานพัฒนาบนพื้นที่สูงเป็นงานที่มีข้อจำกัดมาก จำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันจะช่วยให้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสามารถขยายผลสำเร็จได้อย่างกว้างขวางและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง และตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าถึงการพัฒนา เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และเข้าถึงโอกาส ด้านต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ชุมชนอยู่ร่วมกับป่า ร่วมดูแลรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และป่าไม้ ร่วมสร้างเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง

          การสร้างความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการประสานแผนงาน และบูรณาการร่วมกัน ในอันที่จะนำไปสู่ การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม