สวพส. ร่วมกับหลายหน่วยร่วมสรุปการทำงานในพื้นที่คลองลาน 2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          (22 ส.ค. 66) ได้มีการจัดการการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วม 40 หน่วยงาน

          นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอภารกิจของสถาบันให้หน่วยงานได้รับทราบ เพื่อบูรณาการงานร่วมกันในการแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศ

          นางสาวสุภาพร อินขะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันสู่ระบบงบประมาณแบบแผนงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร

           นายอภิชาติ เนื่องนิตย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯคลองลาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรับระบบเกษตร สร้างป่า รักษาต้นน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน

          โดยมีหน่วยงานที่นำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ครอบคลุมพื้นที่สูงในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมติที่ประชุมได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ จังหวัดกำแพงเพชรและคณะกรรมการอำนวยการฯ อำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยพิจารณาจากขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ และให้สถาบันฯประสานงานกับสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการฯ เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพิจารณาต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม