สวพส. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง จ.น่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน

ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมจันกะพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

          (22 ส.ค. 66) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจันกะพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

          การประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ประธานคณะกรรมการ) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม และมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (รองประธานคณะกรรมการ) นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายเมธี พยอมยงค์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สวพส. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวน 45 หน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน และหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระยะที่ผ่านมา พร้อมร่วมระดมความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการพัฒนางานในระยะต่อไป ประเด็นที่สำคัญในที่ประชุม ดังนี้

          1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้หน่วยงานคณะกรรมการรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          2. นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานระยะที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และนำเสนอแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ซึ่งมีการดำเนินงานพัฒนาในทุกมิติ เช่นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการขยายขอบเขตการดำเนินงานในบ้าน กลุ่ม 2 (กลุ่มบ้านเพื่อร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนบางแห่ง ในบางกิจกรรม 15 อำเภอ 100 บ้าน)  ของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดน่านของแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป  เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาตรงตามกลุ่มเป้าหมายของคนในพื้นที่ที่ยังขาดความช่วยเหลือ เป็นกลุ่มบ้านไม่พ้นขีดความยากจน ไม่มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาสร้างความมั่นคงให้กับคนกลุ่มดังกล่าวต่อไป

          3. ประเด็นหารือและพิจารณาร่วมกันเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน และคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 11 โครงการ โดยให้ที่ประชุมได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง และนำออก/เพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ที่เห็นสมควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

          4. ประเด็นนำเสนอโครงการเกษตรปลอดภัย มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในพื้นที่ คทช. จ.น่าน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและความยากจน โดยขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมาย โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2567

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม